||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 321 / 2018 Wójta Gminy Świerczów z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 Zarządzenie Nr  321 / 2018
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 11  kwietnia  2018 roku

      w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 25 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121  ze zm.).

Zarządzam

§ 1

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz wymienionych  miejscowościach wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do3 lat jak niżej.

L.p.

 Miejscowość

  Nr

 działki

Pow.

 (ha)

   KW 

Opis nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie nieruchomości

 Forma

 Oddania (przetarg)

1 Bielice 153 0.4000 

OP1U/000

52506/6

Użytek rolny. Do użyt.rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

0.6550dt

2

Grodziec

108/2

0.1600

OP1U/000

52732/9

Użytek rolny. Do użyt.rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

0.4800 dt 
3

Miejsce

43/1

0.7600

OP1U/000

79028/6

Użytek rolny. Do użyt.rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

1.1400dt

4

Miodary

57/1 6.4600 

66185

Użytek rolny. Do użyt.rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

7.0550dt

5

Wężowice

72

0.2900

56043

Użytek rolny. Do użyt.rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

0.5800 dt

6

Zbica

84/3

0.3536

64338

Użytek rolny. Do użyt.rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

0.7072dt

7

Starościn

cz. 383/2

pow. 1.3511

OP1U/000   43515/6

Użytek rolny. Do użyt.rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

2.1911 dt

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

 

1.  Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu,  w dt żyta.

2.  Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji  corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy  

     obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego.

3.  Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4.  Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w  terminie: do 28 lutego,  do 30 września każdego  roku  z zastrzeżeniem, iż płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po   podpisaniu  umowy .

5.  W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski