||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro dot. zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 101720 O ul. Podhalańska w miejscowości Dąbrowa, gm. Świerczów”

Załącznik Nr 4
Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na: „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej  nr 101720 O ul. Podhalańska w miejscowości Dąbrowa, gm. Świerczów”  przeprowadzono rozeznanie  cenowe.

2. W dniu 13.03.2018 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

- Przedsiębiorstwo Drogowe Trakt Sp. J. ul. Matejki 1  46-200 Kluczbork;
- P.H.U. Larix Sp. z o.o. ul. Klonowa 11  42-700 Lubliniec;
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Oławska 26A  49-300 Brzeg;
3. W terminie do dnia 27.03.2018 r. do godziny 10oo  przedstawiono poniższe oferty:

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena
netto

Cena brutto       

Uwagi

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.

ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

84 570,42 zł

104 021,62 zł

 _____

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Wybrano ofertę nr 1  -   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec  -  jako najkorzystniejszą  spośród  złożonych  ofert.

Świerczów, 30.03.2018 r.

 Sporządził:
Michał Hnat

 Zatwierdzam/Nie zatwierdzam:
Wójt Gminy Świerczów
       30.03.2018 r.   Andrzej Gosławski