||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 316/2018 z 20.03.2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi...

Zarządzenie Nr 316/2018

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Świerczowie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz § 10 ust. 3 Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, uchwalonego Uchwałą Nr XXI/106/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy w Świerczowie, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy     
Andrzej Gosławski

 

 


 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 316/2018

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 20 marca 2018 r.

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt. 1-7 i ust. 3 „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” przyjętego Uchwałą Nr XXI/106/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 listopada 2016 roku, Wójt Gminy składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. W corocznej ocenie realizacji Programu zastosowano następujące wskaźniki:

1. Liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które podjęły we współpracy z Gminą realizację zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności;
Ad.1. Liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które podjęły we współpracy z Gminą realizację zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności – 4 (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie, LZS Bąkowice, LZS Biestrzykowice-Miodary, LZS Starościn);

2. Liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych;
Ad.2. Liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych - 1 (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie); 

3. Liczba zaproponowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadań publicznych;
Ad.3. Liczba zaproponowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadań publicznych – 1 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Świerczów – zadanie pod nazwą: „Sportowa Gmina Świerczów”;

4. Liczba zleconych przez Gminę zadań, w tym zawartych umów;
 Ad.4. Liczba zleconych przez Gminę zadań, w tym zawartych umów –1 (w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej –realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie);

 5. Liczba umów zerwanych lub unieważnionych;
 Ad.5. liczba umów zerwanych lub unieważnionych - 0;

 6. Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, w tym wolontariuszy;
Ad.6. liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, w tym wolontariuszy – 200 osób

7. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań.
Ad.7. wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań –50.000,00 złotych.