||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w roku 2018.


Wójt Gminy Świerczów informuje, że od 19 marca 2018 r. do 06 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Świerczowie można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie obejmować będzie: demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i utylizację wyrobów azbestowych.

Zasady dotowania inwestycji w roku 2018: 85% kosztów usuwania azbestu dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostałe 15% sfinansowane zostanie z budżetu Gminy Świerczów.

Brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego beneficjentów! Ten zakres pozostaje w gestii finansowej właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym informujemy, że wnioski właścicieli nieruchomości, którzy w roku 2018 chcą usunąć ze swoich posesji odpady niebezpieczne w postaci azbestu, przyjmowane będą do 06 kwietnia 2018 r.

Druk wniosku wraz z oświadczeniem właściciela/i nieruchomości dostępny jest w Urzędzie Gminy w Świerczowie przy ul. Brzeskiej 48, pok. nr 6 oraz na stronie internetowej www.swierczow.pl.

Komplet składanych dokumentów stanowią:

- wniosek o udzielenie dofinansowania;
- oświadczenie wszystkich właścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością;
- kopia aktu własności nieruchomości;
 - w przypadku zastępstwa inwestycyjnego - pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania wnioskodawcy przez osobę podpisującą wniosek.

DOCWnioseko udzielenie dofinansowania nausuwanie wyrobow zawierajacych azbest.doc
DOCOświadczenie właśc. nieruchomości.doc 

 

Wójt Gminy Świerczów

Andrzej Gosławski