||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW OGŁASZA NABÓR NA na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Świerczów

                                                         Wójt Gminy Świerczów                                                                

Ogłasza nabór na stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

w Urzędzie Gminy Świerczów

Ilość etatów – 1 w wymiarze 1 etat

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw którym na  podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do   podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2. wykształcenie średnie,
3. umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6. niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

Uwaga: Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich niezbędnych wymagań nie zostaną dopuszczeni do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1. Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań określonych  na stanowisku pracy ds. podatków i opłat lokalnych,
2. zdolność analitycznego myślenia,
3. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, komunikatywność i sumienność w wykonywaniu  obowiązków,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. kursy, szkolenia dokumentujące umiejętności w ogłoszeniu o naborze,
6. inne uprawnienia, dodatkowe świadectwa lub certyfikaty.
7. znajomość regulacji prawnych tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej i kodeks postępowania  administracyjnego.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw oraz wymiar podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego,
2. prowadzenie rejestru przypisów i odpisów,
3. prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawie wymiaru, umorzenia, obniżenia, ulg, przesunięcia terminu płatności, rozkładania na raty wymienionych podatków,
4. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków,
5. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i określeniem wymiaru podatków,
6. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, dochodowości, użytkach, nie zaleganiu  w podatkach, dotyczących ubezpieczeń w KRUS itp.,
7. sprawowanie kontroli powszechności opodatkowania i podstawy jego wymiaru,
8. przygotowywanie decyzji w sprawie ulg z tytułu zakupu gruntów i odłogowania, ulg
inwestycyjnych, wojskowych, rozłożenia na raty, umorzeń,
9. sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw oraz z zakresu pomocy publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10.prowadzenie rejestru zeznań, informacji podatkowych i pomoc przy wypełnianiu informacji podatkowych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny,
2. życiorys – curriculum vitae- z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
3. kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, oraz kwalifikacje zawodowe,
4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z  praw  publicznych,
7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 lub umyślne  przestępstwo  skarbowe,
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zadań na ww. stanowisku,
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia.1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z  poźn. zm.).

Uwaga: Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane zgodnie z  instrukcją kancelaryjną dla organów Gminy.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy w Świerczowie ul. Brzeska 48,
2. praca o charakterze biurowym,
3. stanowisko związane z pracą przy komputerze,
4. budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanych toalet,
5. stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie,
6.wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy,
7.zatrudniona osoba, która po raz pierwszy zostanie zatrudniona na stanowisku urzędniczym, może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej w Urzędzie, która kończy się egzaminem.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Nabór na stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Świerczów”,

1. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48,  46-112 Świerczów, pok. Nr 2

2. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, w  terminie do dnia  4 kwietnia 2018 r. Liczy się data wpływu do urzędu.

VIII. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty przechodzą do następnego etapu naboru, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Świerczowie po w/w terminie nie  będą rozpatrywane.

IX. Przewidywany termin rozpatrywanych ofert:

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu  i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej urzędu.

X. Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego:

 1.Informacja o wyniku naboru zostanie upubliczniona w ciągu 14 dni od zakończenia procedury   naboru na  tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 2.Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o  niekaralności i badania lekarskie.