||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZAPYTANIE CENOWE DOT. ZADANIA PN. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 101720 O ul. Podhalańska w miejscowości Dąbrowa, gm. Świerczów


  Załącznik Nr 3

                                                                      do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

RIM.7021.26.2018.MH    

                                                                                                                       

                                                                                                                                          Świerczów, 12-03-2018 r.

                                                                                                                      

Zapytanie cenowe wraz z formularzem oferenta

I. Zapytanie cenowe:

I.1 Zamawiający: Gmina Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów  Pana Andrzeja Gosławskiego, NIP 7521359210, REGON 531412757,
I.2 Opis przedmiotu zamówienia: Remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 101720 O  ul. Podhalańska w miejscowości Dąbrowa, gm. Świerczów

Zakres robót budowlanych:

1. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem na powierzchni 1836,90 m²;

2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna po zagęszczeniu 4 cm;

3. Mechaniczna ścinka pobocza oraz utwardzenie obustronne.;

4. Wykonanie ścieku ulicznego z brukowca o wym. 20x20 cm na długości 22 m;

5. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 101720 O ul. Podhalańska w miejscowości Dąbrowa, w km drogi wskazanym przez Zamawiającego.

I.3 Termin realizacji/wykonywania zamówienia: do 30.05.2018 r.

I.4 Okres gwarancji: 5 lat

I.5 Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie, pok. nr 2 - sekretariat, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów,  do dnia  27.03.2018 r., do godz. 10.00. 

     Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową, zamkniętej kopercie z opisem jak poniżej:

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA – „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 101720 O  

                    ul. Podhalańska w miejscowości Dąbrowa, gm. Świerczów”.

 

                                   NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10ºº  dnia 27.03.2018 r.

 

I.6 Termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (pok. nr 3) - 27.03.2018 r., godz. 10:00

I.7 Warunki płatności: do 21dni od dnia realizacji zamówienia i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

I.8 Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

       1. Józef Białas -  604 152 662

       2. Michał Hnat, 77419 61 70 wew. 17;   

          ug_rolnictwo@swierczow.pl                                                                                                

 I.9 W załączeniu przedmiar robót

PDFPrzedmiar robót.pdf
DOCXFormularz oferenta.docx 

Sporządził:       

Michał Hnat                 

 Wójt Gminy Świerczów

 Andrzej Gosławski

12.03.2018 r.