||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokoły z konkursów

Protokół z posiedzenia komisji do wyboru i oceny oferty z dnia 19 lutego 2018 r.

 

I. Zleceniodawca:

Gmina Świerczów

46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48

Regon: 531412757; NIP: 752-13-59-210;

II. Komisja w składzie:

1. Irena Łytka– Przewodniczący

2. Michał Hnat– członek

3. Tadeusz Bezwerchny- członek

III. Przedmiot oferty:

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w 2018 r. przez organizacje pozarządowe w sferze:   „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Wartość oferty wynosi: 35.000,00 zł.

IV. Tryb postępowania:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego.

V. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upłynął w dniu 16 lutego 2018 roku

VI. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19 lutego 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła:

- 1 oferta Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w  Świerczowie;

Oferta na Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie została przyjęta, gdyż spełniała warunki określone w ogłoszeniu.

VII. Rozpatrzenie ofert:

Komisja  powołana przez Wójta Gminy Świerczów Zarządzeniem Nr 315/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. oceniała możliwość realizacji zadań, kalkulację kosztów realizacji poszczególnych zadań w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadań, wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania oraz kryteria zawarte w ogłoszeniu. Ofertę zaopiniowano pozytywnie i przekazano Wójtowi Gminy.

Wybrano ofertę:

- Gminnego Zrzeszenia Ludowe Sportowe w Świerczowie.

VIII. Uzasadnienie:

Oferta  Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie jest zgodna z zakresem rzeczowym, zasięgiem i polityką Gminy, wnioskodawca posiada odpowiednie doświadczenie oraz potencjał ludzki i rzeczowy. Oferta jest zgodna ze statutem oferenta. Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów z lat poprzednich (GZ LZS realizowało zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej od roku 2006), które wykonano rzetelnie i terminowo rozliczono z budżetem Gminy. Oferent posiada aktualne zezwolenia do prowadzenia rozgrywek piłkarskich wydane przez Opolski Związek Piłki Nożnej. W budżecie Gminy przeznaczone są środki na realizację powyższych zadań.

Członkowie komisji:

Przewodniczący –Irena Łytka

Członek –Michał Hnat

Członek –Tadeusz Bezwerchny