||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zapytanie cenowe od 2.000 do 5.000 euro dot. Remontu posadzki w istniejącym pomieszczeniu sali rekreacyjno-gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, ul. Szkolna 6


                                                                                                                             Załącznik Nr 2

                                                                            do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

RIM.7021.02.2018.MH    

                                                                                                                     

Świerczów, 20-02-2018 r.

                                                                                                                                        

Zapytanie cenowe o wartości od 2.000 do 5.000 euro.

I. Zapytanie cenowe:

I.1 Zamawiający: Gmina Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów Pana Andrzeja Gosławskiego, NIP 7521359210, REGON 531412757,
I.2 Opis przedmiotu zamówienia: Remont posadzki w istniejącym pomieszczeniu sali rekreacyjno-gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, ul. Szkolna 6.

Zakresem usługi jest:

1. Rozbiórka istniejącej posadzki z wykładziny rulowanej PCV;

2. Rozbiórka podkładu z płyt OSB;

3. Frezowanie podłoża betonowego;

4. Wykonanie podlewki samopoziomującej;

5. Przyklejenie podkładu z płyt OSB;

6. Przyklejenie posadzki rulonowej z PCV ze stykami zgrzewnymi;

7. Wykonanie listew przyściennych z PCV;

I.3 Termin realizacji/wykonywania usługi: do 20.03.2018 r.

I.4 Okres gwarancji: 5 lat

I.5 Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie, pok. nr 2 - sekretariat,ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów,  do dnia  01.03.2018 r., do godz. 10.00.  

     Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową, zamkniętej kopercie z opisem jak poniżej:

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA – „Remont posadzki w istniejącym pomieszczeniu sali rekreacyjno-gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bąkowicach”.

 

                                   NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10ºº  dnia 01.03.2018 r.

 

I.6 Termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (pok. nr 3) - 01.03.2018 r., godz. 10:00

I.7 Warunki płatności: do 21dni od dnia realizacji zamówienia i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

I.8 Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

       1. Michał Hnat, 77419 61 70 wew. 17;   

          ug_rolnictwo@swierczow.pl

       2. Cezary Zając, 77/419 61 11                                                                    

   I.9 W załączeniu przedmiar robót
PDFPrzedmiar robót.pdf
DOCFormularz oferenta.doc 

Wójt Gminy Świerczów

Andrzej Gosławski
Sporządził:                                                                                                                                                                                             20.02.2018 r.

Michał Hnat