||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokół z rozeznania cenowego na PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. „REMONT ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. JADWIGI W DĄBROWIE”; „REMONT ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA W MIEJSCU”...

logo kościoły1.jpeg

dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Nr wniosku
Nr umowy

RPOP.05.03.01-16-0001/16
RPOP.05.03.01-16-0001/16-00  z dnia 08.11.2017r.

Tytuł projektu

"Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji-część północna"

Beneficjent
 

Powiat Namysłowski

Świerczów, 12.02.2018 r.

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości do 5.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na: pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Remont zabytkowego kościoła p.w. św. Jadwigi w Dąbrowie”.Remont zabytkowego kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu”„ Remont kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie”

2. W terminie do dnia 09.02.2018 r. do godziny 10oo przedstawiono poniższe oferty:

 

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto

Cena brutto

Uwagi


1.


NZB Sp. z o.o.

Żłobizna
ul. Brzeska 30
49-300 Brzeg

 

12 000,00 zł

 

14 760,00 zł

 

------

 

2.

 

ALD Sp. z o.o.

 

 

ul. Dambonia 155/72
45-861 Opole

 

10 800,00 zł

 

10 800,00 zł

 

-----

 

3.

Przedsiębiorstwo Usług

Inwestycyjno-Remontowych

INREM” Sp. z o.o.

Rynek 24

55-200 Oława


18 000,00 zł


22 140,00 zł


-----

 

4.

 

MK PROJEKT Sp. z o.o.

 

Pl. Wolności 12

46-100 Namysłów

 

-----

 

13 987,00 zł

 

-----

 

 

5.

 

BIURO BUDOWLANE
KOSZT-BUD”
Tadeusz Gruchała

 

ul. Łaziebna 1a
63-500 Ostrzeszów

 

17 750,00 zł

 

17 750,00 zł

 

-----

 

6.

 

PROJEKTOWANIE
NADZÓR BUDOWLANY
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
mgr inż. Wiesław Hajduk

 

ul. Botaniczna 13A
70-786 Szczecin

 

25 500,00 zł

 

31 365,00 zł

 

------

 

 

3. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrano ofertę nr 2 - jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
 

Świerczów, 12.02.2018 r.

Sporządził: Michał Hnat

                                                                                                                      Zatwierdzam/Nie zatwierdzam
                                                                                             Ks. Krzysztof Szczeciński

                         12.02.2018 r. ………….………………………

(Data i podpis Zamawiającego)

kol.jpeg