||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 315/2018 Wójta Gminy Świerczów w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 315/2018

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875,2232, z 2018 r. poz. 130) w związku z § 12 Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, uchwalonego Uchwałą Nr XXX/156/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2018, przez organizacje pozarządowe w składzie:

1. Irena Łytka               - Przewodniczący – Przedstawiciel organu wykonawczego,

2. Michał Hnat              - członek – Przedstawiciel organu wykonawczego,      

3.Tadeusz Bezwerchny - członek -  Reprezentant organizacji pozarządowej.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy     
Andrzej  Gosławski