||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZAPYTANIE OFERTOWE pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Remont konserwatorski kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Biestrzykowicach”

logo kościoły1.jpeg

dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Nr wniosku
Nr umowy

RPOP.05.03.01-16-0001/16
RPOP.05.03.01-16-0001/16-00  z dnia 08.11.2017r.

Tytuł projektu

"Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji-część północna"

Beneficjent
 

Powiat Namysłowski

                                                                    

                                                                                                              Świerczów, 31.01.2018 r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE

pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.  „Remont  konserwatorski kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Biestrzykowicach

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego: Rzymskokatolicka Parafia  p.w. Wniebowzięcia NMP
Adres zamawiającego: Biestrzykowice ul. Główna 2   46-112 Świerczów

NIP:                               NIP 752-139-58-84

Telefon:                         77 419 46 38

e-mail:                          adalbertus3@gmail.com

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Remont  konserwatorski kościoła   p.w. Wniebowzięcia NMP w Biestrzykowicach, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiot zapytania obejmuje:

a) reprezentowanie inwestora oraz ścisłą współpracę z przedstawicielami Zamawiających w zakresie realizacji zadań na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji  z projektami, pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) wizytowanie placu budowy w celu sprawdzenia prawidłowości przebiegu prac budowlanych,

c) sprawdzanie jakości wykonanych robót  i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych    i przekazanie ich do użytkowania,

e) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,

f) stawienie się na każde telefoniczne i pisemne wezwanie Zamawiającego, także w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez wykonawcę robót, w tym udział  w przeglądach gwarancyjnych,

g) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą robót.

2) Wykonawca wykaże się, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowisku inspektora nadzoru w branży budowlanej, posiadającego uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych   w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia oraz spełniający wymogi określone   w art. 37 c ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) tj. „robotami budowlanymi kieruje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej       18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury” (lub odpowiadające im ważne uprawnienia/odbyte praktyki (doświadczenie), które zostały wydane/zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

3) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE ODPOWIEDNIO:

1. Pełnienie usługi ww. dla Rzymskokatolickiej Parafii w Biestrzykowicach – Remont konserwatorski kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Biestrzykowicach.

2. Szczegółowe dokumentacje techniczne dotyczące zakresu inwestycji, na której ma być prowadzony nadzór inwestorski znajdują się na stronie internetowej: bip.swierczow.pl/”Zamówienia publiczne / Przetargi nieograniczone 2017”.

3. Odbiory usług odbywać się będą po zakończeniu robót związanych z realizacją robót budowlanych dla poszczególnych kościołów, zgodnie z umową stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.52.00.00-0 Usługi nadzoru budowlanego

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, ich odbioru końcowego oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej Zamawiającemu przez wykonawcę robót, a także w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót, w tym udział   w przeglądach gwarancyjnych.

Przewidywany termin realizacji robót budowlanych:

1.  Planowane rozpoczęcie 01.03.2018 r. – przewidywane zakończenie 30.09.2018 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zdolności techniczne i zawodowe

 1) Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje usługi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert w zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Potwierdzenie wykonywania funkcji inspektora nadzoru należy wykazać w dołączonym do zapytania ofertowego „wykazie usług” stanowiącym załącznik nr 3.

  2) Wykonawca wykaże się, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i konserwatorskiej.

Uwaga! Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niż jedno stanowisko wymienione powyżej, pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień.

Ocena spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach.

V. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu zamówienia publicznego, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo*, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10%  udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się ww. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu  Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.

4. Oferta powinna być:

   1) opatrzona pieczątką firmową,

   2) posiadać datę sporządzenia,

   3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,

   4) zawierać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, które stanowić      będą wynagrodzenie ryczałtowe,

   5) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta,

   6) zawierać wymagane załączniki,

 VII. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

3. Wykaz wykonywanych usług

4. Wykaz osób

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień

6. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty, kuriera lub też osobiście na adres: Urząd Gminy Świerczów ul. Brzeska 48  46-112 Świerczów, pokój nr 2 do dnia 09.02.2018 r. do godz. 10:00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. OCENA OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

   1) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,

   2) zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie.

2. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  CENA – 100%

   1) Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1% = 1 pkt.

   2) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

   3) Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:

KC = CN / COB

gdzie:

KC  - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”

CN  - najniższa zaoferowana cena brutto za cały przedmiot zamówienia, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB  - cena zaoferowana w ofercie badanej za cały przedmiot zamówienia

X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Świerczów ul. Brzeska 48  46-112 Świerczów pokój nr 6 lub pod nr. tel. 77 419 61 70 wew. 17  -  Michał Hnat.

XI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umów zgodnie z zapisami § 7 projektu umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

XII. ZAŁĄCZNIKI

DOC1. Formularz oferenta Inspektor nadzoru.doc
DOC2. Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia.doc
DOC3. Wykaz wykonanych usług.doc
DOC4. Wykaz osób.doc
DOC5. Umowa inspektor nadzoru projekt.doc

                                                                                           Ks. Wojciech Łata

kol.jpeg