||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIE W SFERZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - 2018 R.


Zarządzenie Nr 312/2018 Wójta Gminy Świerczów z dnia 23 stycznia 2018 r.  

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2017 r. poz.573), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz § 8 pkt 2 Programu współpracy Gminy Świerczów z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, uchwalonego Uchwałą   Nr XXX/156/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2017 roku  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2

Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej gminy.

DOCZalacznik do zarzadzenia.doc

Wzory ofert, umów oraz rozliczenia zadania.


Wójt Gminy
Andrzej Gosławski


Informacja Wójta Gminy Świerczów

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 573) oraz uchwały nr XXX/156/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Wójt Gminy Świerczów informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2.nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

3.nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

4. przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie pozostawała  w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo nie była członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie:

1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;

2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Świerczów.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać do dnia 09.02.2018 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, (decyduje data wpływu) na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

 

DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx

 Wójt Gminy Świerczów

Andrzej Gosławski