||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. PRZETARGU PN „Remont konserwatorski kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Biestrzykowicach”

  logo kościoły1.jpeg  

 

dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Nr wniosku
Nr umowy

RPOP.05.03.01-16-0001/16
RPOP.05.03.01-16-0001/16-00  z dnia 08.11.2017r.

Tytuł projektu

"Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji-część północna"

Beneficjent
 

Powiat Namysłowski
 

                                                                            

Świerczów,10.01.2018 r.

 

BIE.271.01.2017.MH

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont konserwatorski kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Biestrzykowicach” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1

Zakład Remontowo-Budowlany

Artur Piasecki

Biestrzykowice

ul. Ludowa 20

46-112 Świerczów

 

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 60%” i kryterium „okres gwarancji 40%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SWIZ, odpowiednio kryterium cena 60 pkt i kryterium okres gwarancji dostawy 40 pkt. Suma 100 pkt.

 

Cena: 198 500,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) – najkorzystniejsza oferta

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

 

Nazwa (firma)/imię  i nazwisko,

siedziba/adres wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Pkt kryterium

Łączna punktacja

Cena

Okres gwarancji

 

    2

NZB Sp. z o.o.

Żłobizna

ul. Brzeska 30, 49-300 Brzeg

 

48,98

 

40

 

88,98

Wykonawcy wykluczeni – brak

Oferty odrzucone – brak

 

                                                                                         Ks. Wojciech Łata


kol.jpeg