||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. PRZETARGU PN „Remont zabytkowego kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu”

 logo kościoły1.jpeg

dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura                                                                                                          

r wniosku
Nr umowy

RPOP.05.03.01-16-0001/16
RPOP.05.03.01-16-0001/16-00  z dnia 08.11.2017r.

Tytuł projektu

"Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji-część północna"

Beneficjent
 

Powiat Namysłowski

 

MIE.271.01.2017.MH                                                                                                                                                             Świerczów, 10.01.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont zabytkowego kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 7

DACH BUD

Mateusz Glej

Przecza 22A

49-345 Skorogoszcz

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 60%” i kryterium „okres gwarancji 40%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SWIZ, odpowiednio kryterium cena 60 pkt i kryterium okres gwarancji dostawy 40 pkt. Suma 100 pkt.

Cena: 169 084,64 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt   cztery złote 64/100) – najkorzystniejsza oferta

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

 

Nazwa (firma)/imię  i nazwisko,

siedziba/adres wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Pkt kryterium

Łączna punktacja

Cena

Okres gwarancji

 

    1

„BARTOŃ” Firma Budowlana

mgr inż. Marcin Bartoń

ul. 1 Maja 64, 46-034 Pokój

 

55,36

 

40

 

95,36

 

    2

P.P.H.U. BLACHMAN

Robert Dudek

Filia Pcim

32-432 Pcim 1213

 

46,28

 

40

 

86,28

 

    3

A-M Service Mirosław Błażejewski Andrzej Puc Sp. J

Wawelno, ul. Nowowiejska 35

46-070 Komprachcice

 

46,33

 

40

 

86,33

 

    4

KSAR

ul. Dworska 67

32-045 Wola Kalinowska

 

32,99

 

40

 

72,99

 

    5

Zakład Remontowo-Budowlany

Artur Piasecki

Biestrzykowice ul. Ludowa 20

46-112 Świerczów

 

49,49

 

40

 

89,49

 

    6

Usługi Ciesielsko-Dekarskie

Mirosław Rapacz

Zbica 1, 46-112 Świerczów

 

57,64

 

40

 

97,64

 

Wykonawcy wykluczeni – brak

Oferty odrzucone – brak

                                                                                              Ks. Krzysztof Szczeciński


kol.jpeg