||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. PRZETARGU PN „Remont kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie”

                                                                                                                logo kościoły1.jpeg

dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Nr wniosku
Nr umowy

RPOP.05.03.01-16-0001/16
RPOP.05.03.01-16-0001/16-00  z dnia 08.11.2017r.

Tytuł projektu

"Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji-część północna"

Beneficjent
 

Powiat Namysłowski
 


 Świerczów, 10.01.2018 r

ŚWI.271.02.2017.MH

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 5
Usługi Ciesielsko-Dekarskie
Mirosław Rapacz
Zbica 1
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 60%” i kryterium „okres gwarancji 40%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SWIZ, odpowiednio kryterium cena 60 pkt i kryterium okres gwarancji dostawy 40 pkt. Suma 100 pkt.

Cena: 241 000,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100) –  najkorzystniejsza oferta

 

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa (firma)/imię    i nazwisko,

siedziba/adres wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Pkt kryterium

Łączna punktacja

Cena

Okres gwarancji

 

    1

„WIKPOL”

Łukasz Męcik

ul. Wesoła 113, 42-311 Żarki Letnisko

 

49,24

 

40

 

89,24

 

    2

Zakład Blacharsko-Dekarski

Marek Wawrzyniak

Kłoda 56 A, 64-130 Rydzyna

 

38,01

 

40

 

78,01

 

    3

„BARTOŃ” Firma Budowlana

mgr inż. Marcin Bartoń

ul. 1 Maja 64, 46-034 Pokój

 

49,40

 

40

 

89,40

 

    4

KSAR

ul. Dworska 67

32-045 Wola Kalinowska

 

41,84

 

40

 

81,84

 

    6

DACH BUD

Mateusz Glej

Przecza 22A, 49-345 Skorogoszcz

 

57,85

 

40

 

97,85

                                                                                                                                                                               

Wykonawcy wykluczeni – brak

Oferty odrzucone – brak

 

                                                                                               Ks. Krzysztof Szczeciński

kol.jpeg