||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zapytanie ofertowe dot. zadania pn polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych pn.:„Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”.

RIM.7021.01.2018.MH

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

  Świerczów, dnia 04.01.2018 r.

Gmina Świerczów

ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów

(nazwa i adres zamawiającego)

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

l. Zapytanie cenowe:

l.1.Zamawiający – Gmina Świerczów, reprezentowana przez Andrzeja Gosławskiego - Wójta Gminy Świerczów, zaprasza do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 30.000 euro polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych pn.:„Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”.

l.2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na „Termomodernizację budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”, tj.:

1. Ocieplenie budynku;

2. Wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;

3. Przebudowa kotłowni, instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła;

4. Wymiana pokrycia dachowego;

5. Wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan.;

6. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej;

7. Wymiana wykładzin podłogowych;

8. Audyt energetyczny obiektu.

I.3 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych / wykonawczych, uzyskanie potrzebnych warunków technicznych i uzgodnień  niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego wniosku o uzyskanie pozwolenia budowlanego na wykonanie robót – w sześciu egzemplarzach w formie papierowej, w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie WORD lub rts lub PDF i w jednym egzemplarzu w formie edytowalnej w formacie dwg lub podobnym;

2. Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót sporządzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, po dwa egzemplarze w formie papierowej i jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formie PDF i wersji edytowalnej;

3. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, po dwa egzemplarze w formie papierowej i jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formie PDF i w wersji edytowalnej.

l.4. Termin realizacji zamówienia:do 30.04.2018r.

l.5. Okres gwarancji: ………-…………………………………………    

l.6. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy,  ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pokoju nr 2,

do dnia 16.01.2018 r. do godz. 1000.

l.7.Termin otwarcia ofert:16.01.2018 r.o godz.1000,w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr3.

l.8. Warunki płatności  - do 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.

l.9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Michał Hnat.

DOCFormularz oferenta.doc
 

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski

04.01.2018 r.,