||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na realizację zadania pn.„Remont zabytkowego kościoła p.w. św. Jadwigi w Dąbrowie”

logo kościoły1.jpeg

dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Nr wniosku
Nr umowy

RPOP.05.03.01-16-0001/16
RPOP.05.03.01-16-0001/16-00  z dnia 08.11.2017r.

Tytuł projektu

"Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji-część północna"

Beneficjent
 

Powiat Namysłowski

 

                                                                                                              Świerczów, 03.01.2018 r.

DAB.271.03.2017.MH

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont zabytkowego kościoła p.w. św. Jadwigi w Dąbrowie” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1

„WIKPOL”

Łukasz Męcik

ul. Wesoła 113

42-311 Żarki Letnisko

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 60%” i kryterium „okres gwarancji 40%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SWIZ, odpowiednio kryterium cena 60 pkt i kryterium okres gwarancji 40 pkt. Suma 100 pkt.

Cena: 321 028,93 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia osiem  złotych 93/100) – najkorzystniejsza oferta

Brak innych ofert.

 

                                                                                        Ks. Krzysztof Szczeciński

kol.jpeg