||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW Ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Świerczów

Wójt Gminy Świerczów 

Ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej
                                                              w Urzędzie Gminy  Świerczów
                                                                   

Ilość etatów – 1 w wymiarze  ¾ etatu      

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na  podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do   podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
3. umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6. niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

Uwaga: Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich niezbędnych wymagań nie zostaną dopuszczeni do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe kandydata:

        1. Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań określonych  na stanowisku księgowości budżetowej,

        2. zdolność analitycznego myślenia,

        3. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, komunikatywność i sumienność  w wykonywaniu  obowiązków,

        4. umiejętność pracy w zespole,

        5. kursy, szkolenia dokumentujące umiejętności w ogłoszeniu o naborze,

        6. inne uprawnienia, dodatkowe świadectwa lub certyfikaty,

 7. znajomość regulacji prawnych tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatkach od towarów i usług (VAT), ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o dostępie  do informacji publicznej i kodeks postępowania  administracyjnego.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. bieżące kompletowanie dowodów księgowych w zakresie dochodów niepodatkowych,

 2. sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno- rachunkowym,

 3. dekretacja dowodów księgowych zgodnie z planem kont i klasyfikacją budżetową,

 4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności z planem finansowym dochodów,

 5.  prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych oraz ich uzgadnianie  i weryfikacja,

 6. sprawdzanie raportów kasowych dochodowych,

 7. sporządzanie i terminowe przekazywanie sprawozdań finansowych i budżetowych wymaganych przepisami prawa,

 8. uzgadnianie i weryfikacja sald kont,

 9. wystawianie Faktur w programie FC dla najemców lokali mieszkalnych, lokali   użytkowych, wynajem sali  w obiektach gminnych, i innych wynikających z ustawy o VAT,

 10. prowadzenie rejestru sprzedaży VAT, sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7, dla Gminy Świerczów,

 11. księgowanie dokumentów dochodowych w programie FK, wydruk Pk , nadawanie chronologicznej numeracji,

12. księgowanie Pk na koncie pozabilansowym przypisów, odpisów, wpłat inkasentów,

13. księgowanie Pk dochodów z tytułu subwencji i dotacji, dochodów z Urzędów  Skarbowych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów.

14. rozliczanie intendentek szkół i przedszkola w zakresie:

 a) sprawdzanie ilościowo-wartościowe faktur i rachunków zakupu z kartotekami żywieniowymi,

 b) sprawdzanie pod względem rachunkowym wpłat w kwitariuszach przychodowo- ewidencyjnych opłat K-104, za wyżywienie w stołówkach szkolnych, przedszkolu, oraz wpłat za świadczenie usług przedszkolnych,

 c) uzgadnianie zgodności wpłat za wyżywienie i świadczenie usług przedszkolnych   z rejestrami dochodów budżetowych w/w jednostek oświatowych,

d) rozliczanie inwentaryzacji artykułów żywnościowych w świetlicach szkolnych i przedszkolu  na koniec roku kalendarzowego,

15. windykacja dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych za grunty rolne, użytkowania wieczystego, mieszkalnych, lokali użytkowych,

16. prognozowanie dochodów budżetowych niepodatkowych. 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny,

2. życiorys – curriculum vitae- z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

3. kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, oraz kwalifikacje zawodowe,

4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,

5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z  praw publicznych,

 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo  skarbowe,

 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zadań na ww. stanowisku,

 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia.1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r  Nr 101 poz. 926 z  poźn. zm.).

Uwaga: Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane zgodnie z  instrukcją kancelaryjną dla organów Gminy.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy w Świerczowie ul. Brzeska 48,

2. praca o charakterze biurowym,

3. stanowisko związane z pracą przy komputerze,

4. budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanych toalet,

5. stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie,

6.wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze ¾ etatu z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy,

7.zatrudniona osoba, która po raz pierwszy zostanie zatrudniona na stanowisku urzędniczym, może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej w Urzędzie, która kończy się egzaminem.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Świerczów”,

1. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48,  46-112 Świerczów, pok. Nr 2

2. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, w  terminie do dnia 17 stycznia 2018 r.

VIII. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty przechodzą do następnego etapu naboru, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Świerczowie po w/w terminie nie  będą rozpatrywane.

IX. Przewidywany termin rozpatrywanych ofert:

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu  i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej urzędu.

X. Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego:

 1.Informacja o wyniku naboru zostanie upubliczniona w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru na  tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 2.Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o  niekaralności i badania lekarskie.

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski