||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zadania pn. „Remont kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie”

                                              logo kościoły1.jpeg      

                                           

dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Nr wniosku

Nr umowy

RPOP.05.03.01-16-0001/16

RPOP.05.03.01-16-0001/16-00 z dnia 08.11.2017

Tytuł projektu

"Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji-część północna"

Beneficjent

Powiat Namysłowski

               

Świerczów, 22.12.2017 r.

ŚWI.271.02.2017.MH

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

dot. zadania pn. „Remont kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie”.

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadania kwotę w wysokości 246 582,09 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 09/100).

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zadania, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr

oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty

(zł. brutto)

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki

płatności

zawarte

w ofertach

1

2

3

4

5

6

1

„WIKPOL”
Łukasz Męcik
ul. Wesoła 113
42-311 Żarki Letnisko

293 646,91 zł

30.03.2019 r.

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

2

Zakład Blacharsko – Dekarski
Marek Wawrzyniak
Kłoda 56A
64-130 Rydzyna

380 409,91 zł

30.03.2019 r.

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

3

„BARTOŃ” Firma Budowlana
mgr inż. Marcin Bartoń
ul. 1 Maja 64
46-034 Pokój

292 740,00 zł

30.12.2018 r.

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

4

KSAR
ul. Dworska 67
32-045 Wola Kalinowska

345 595,35 zł

30.03.2019 r.

60 m-cy

Zgodnie           z warunkami zawartymi       we wzorze umowy

5

Usługi Ciesielsko-Dekarskie
Mirosław Rapacz
Zbica 1
46-112 Świerczów

241 000,00 zł

30.12.2018 r.

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

6

DACH BUD
Mateusz Glej
Przecza 22A
49-345 Skorogoszcz

249 946,16 zł

30.12.2018 r.

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

                                                                                  ks. Krzysztof Szczeciński

kol.jpeg