||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zadania pn. „Remont zabytkowego kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu”

logo kościoły1.jpeg

dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Nr wniosku

Nr umowy

RPOP.05.03.01-16-0001/16

RPOP.05.03.01-16-0001/16-00 z dnia 08.11.2017

Tytuł projektu

"Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji-część północna"

Beneficjent

Powiat Namysłowski

Świerczów, 22.12.2017 r.

 

MIE.271.01.2017.MH

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

dot. zadania pn. „Remont zabytkowego kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu”.

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadania kwotę w wysokości 173 590,12 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 12/100).

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zadania, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr

oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty

(zł. brutto)

Termin
wykonania
zamówienia

Okres gwarancji

Warunki
płatności
zawarte
w ofertach

1

2

3

4

5

6

1

„BARTOŃ” Firma Budowlana
mgr inż. Marcin Bartoń
ul. 1 Maja 64
46-034 Pokój

183 270,00 zł

30.06.2018 r.

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

2

P.P.H.U. BLACHMAN
Robert Dudek
Filia Pcim
32-432 Pcim 1213

219 204,31 zł

30.06.2018 r.

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

 

3

A-M Service
Mirosław Błażejowski
Andrzej Puc Sp. J
Wawelno
ul. Nowowiejska 35
46-070 Komprachcice

218 978,59 zł

30.06.2018 r.

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

4

KSAR
ul. Dworska 67
32-045 Wola Kalinowska

307 500,00 zł

30.06.2018 r.

62 m-ce

Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

5

Zakład Remontowo-Budowlany
Artur Piasecki
Biestrzykowice
ul. Ludowa 20
46-112 Świerczów

 

 

205 000,00 zł

 

 

30.06.2018 r.

 

 

240 m-ce

Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

6

Usługi Ciesielsko-Dekarskie
Mirosław Rapacz
Zbica 1
46-112 Świerczów

 

176 000,00 zł

 

30.06.2018 r.

 

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

7

DACH BUD
Mateusz Glej
Przecza 22A
49-345 Skorogoszcz

169 084,64 zł

30.06.2018 r.

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

                                                                                  ks. Krzysztof Szczeciński

kol.jpeg