||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zadania pn. „Remont konserwatorski kościoła p.w. św. Jadwigi w Dąbrowie”

   logo kościoły1.jpeg

dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Nr wniosku

Nr umowy

RPOP.05.03.01-16-0001/16

RPOP.05.03.01-16-0001/16-00 z dnia 08.11.2017

Tytuł projektu

"Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji-część północna"

Beneficjent

Powiat Namysłowski

Świerczów, 22.12.2017 r.

 

DAB.271.03.2017.MH

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

dot. zadania pn. „Remont konserwatorski kościoła p.w. św. Jadwigi w Dąbrowie”.

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadania kwotę w wysokości 297 240,90 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 90/100).

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem  wykonania zadania, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

 

Nr
oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty
(zł. brutto)

Termin
wykonania
zamówienia

Okres gwarancji

Warunki
płatności
zawarte
w ofertach

1

2

3

4

5

6

1

„WIKPOL”
Łukasz Męcik
ul. Wesoła 113
42-311 Żarki Letnisko

321 028,93 zł

30.12.2018 r.

60 m-cy

Zgodnie  z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

                                                                                 ks. Krzysztof Szczeciński

kol.jpeg