||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zadania pn. „Remont konserwatorski kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Biestrzykowicach”

logo kościoły1.jpeg

dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Nr wniosku

Nr umowy

RPOP.05.03.01-16-0001/16

RPOP.05.03.01-16-0001/16-00 z dnia 08.11.2017

Tytuł projektu

"Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji-część północna"

Beneficjent

Powiat Namysłowski

Świerczów, 22.12.2017 r.

BIE.271.01.2017.MH

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

dot. zadania pn. „Remont konserwatorski kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP  w Biestrzykowicach”.

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadania kwotę w wysokości 178 707,92 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedem złotych 92/100).

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zadania, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

 

Nr
oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty
(zł. brutto)

Termin
wykonania
zamówienia

Okres
gwarancji

Warunki
płatności
zawarte
w ofertach

1

2

3

4

5

6

1

Zakład Remontowo-Budowlany
Artur Piasecki
Biestrzykowice
ul. Ludowa 20
46-112 Świerczów

 

198 500,00 zł

 

30.12.2018 r.

 

60 m-cy

Zgodnie z warunkami
zawartymi we wzorze umowy

2

NZB Sp. z o.o.
Żłobizna
ul. Brzeska 30
49-300 Brzeg

 

243 171,47 zł

 

30.12.2018 r.

 

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

                                                                                               ks. Wojciech Łata

kol.jpeg