||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów

                                                                                                              Świerczów, 12.12.2017 r.

RIM.271.1.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Sp. z o.o.
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 95%” i kryterium „emisja spalin 5%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SWIZ, odpowiednio kryterium cena 95 pkt i kryterium emisja spalin 5 pkt. Suma 100 pkt.

Cena: 245 000,04 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych 04/100).

Brak innych ofert.

                                                                                   Andrzej Gosławski

                                                                                     Wójt Gminy Świerczów