||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. ,,REMONT KOŚCIOŁA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W ŚWIERCZOWIE”

logo kościoły1.jpeg

dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Nr wniosku

Nr umowy

RPOP.05.03.01-16-0001/16

RPOP.05.03.01-16-0001/16-00 z dnia 08.11.2017

Tytuł projektu

"Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji-część północna"

Beneficjent

Powiat Namysłowski

Świerczów, dnia 15.12.2017 r.

RIM.271.02.2017.MH

Odpowiedź na pytanie dot. przetargu na „Remont Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie.”

Pytanie:
Proszę o jednoznaczne określenie terminu wykonania Zamówienia, w SIWZ pkt. 4.1 – 30.03.2019 r., natomiast w druku oferty zał. nr 1 do SIWZ pkt.4 – 30.12.2018 r.

Odpowiedź:

Termin wykonania Zamówienia w druku oferty zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4 to 30.03.2019 r.

W załączeniu poprawiony druk oferty.

DOCZalacznik nr 1 do siwz formularzofertowy.doc
 

                                                                                             ks. Krzysztof Szczeciński

kol.jpeg

 


logo kościoły1.jpeg

dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Nr wniosku

Nr umowy

RPOP.05.03.01-16-0001/16

RPOP.05.03.01-16-0001/16-00 z dnia 08.11.2017

Tytuł projektu

"Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji-część północna"

Beneficjent

Powiat Namysłowski

Świerczów, dnia 12.12.2017 r.

RIM.271.02.2017.MH

Odpowiedź na pytanie dot. przetargu na „Remont Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie.”

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie zakresu robót dla zadania pn: „Remont  kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie”.   

W opisie do projektu budowlanego są wymienione prace:

  • pokrycie wieży,
  • renowacja drzwi głównych,
  • remont obróbek na elewacji,
  • naprawa gzymsów,
  • wymiana dachówek na parapetach,
  • wymiana opaski wokół kościoła 

Brak tych pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

W przetargu należy wycenić zakres wyłącznie z przedmiaru robót.

                                                                                                 Ks. Krzysztof Szczeciński

kol.jpeg