||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Świerczów”.

Świerczów, 06.12.2017 r.

RIM.271.1.2017

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

dot. zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Świerczów”.

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę w wysokości 233 000,00 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące 00/100).

 

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zadania, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

 

Nr

oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty

(zł. brutto)

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki

płatności

zawarte

w ofertach

1

2

3

4

5

6

 

1

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów

 

245 000,04 zł

 

31.12.2018 r.

 

---

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski