||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów.”

Świerczów, dnia 01.12.2017 r.

RIM.271.1.2017

Odpowiedź na pytanie dot. przetargu na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  na  których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów.”

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia : w odniesieniu do odpadów komunalnych zmieszanych, do zadań spoczywających na wykonawcy należeć będzie: Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki  ...

Wykonawca ma obowiązek wyposażyć każdego właściciela nieruchomości do dnia 30.01.2018 r. w odpowiednie pojemniki .

Odpowiedź:

Wyposażenie w pojemniki dotyczy przypadku, gdy pojemniki nie są własnością właściciela nieruchomości a należą np. do firmy odbierającej odpady.


Z-ca Wójta
mgr Irena Łytka