||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów


Świerczów, 24.11.2017r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów,

ul. Brzeska 48, pok. nr 6, woj. opolskie, pow. namysłowski,

tel 077 419-61-57, fax 077 419-61-70, e-mail:

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  na  których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów  ”.

1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swierczow.pl

4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

5. Rodzaj zamówienia: usługi

6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 90.51.31.00-7 – Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,90.51.20.00-9 – Usługi transportu odpadów, 90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami, 34.92.84.80-6 – Pojemniki i kosze na odpady i śmieci, 90533000-2 – Usługi zagospodarowania odpadów

Przedmiotem  zamówienia jest realizacja zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  na  których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów    ”.

Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych  odbywać będzie się w zakresie: odbierania  zmieszanych  odpadów komunalnych, odbierania i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów ,odbierania odpadów ulegających biodegradacji ( w przypadku nieruchomości wyposażonych w worki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji),odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon, odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów,  odpadów budowlanych  i rozbiórkowych .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

UWAGA !!!

Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia  przez  Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  o pracę osób wykonujących czynności:

1. odbioru odpadów

2. kierowania pojazdami do których ładowane są odpady

 Zamawiający wymaga aby przed zawarciem umowy Wykonawca lub Podwykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  przedłożył oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności , których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie , datę, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,  rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu  oraz  podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie Wykonawca będzie przedkładał w/w  oświadczenie.  

 Nie przedłożenie  przez Wykonawcę  w/w oświadczenia w terminie wskazanym przez Wykonawcę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia.  

8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

   Od dnia 01.01.2018r do dnia 31.12.2018 r.

11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:

 11.1 Informacja na temat wadium:

 11.2  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie  złotych: dwa tysiące złotych 00/100).

11.3 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11.4 Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

11.4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu  - zgodnie z pkt. 5.1.1

- nie podlegają wykluczeniu – zgodnie z pkt. 5.2

11.4.1.1  O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który:

  a) spełnia warunki dotyczące kompetencji  lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  , jeżeli przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania.

-  posiada wpis do rejestru działalności regulowanej  w Gminie Świerczów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów . .

11.4.1.2 spełnia warunki dotyczące wiedzy  i  doświadczenia

 - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy  w okresie ostatnich trzech lat  przed terminem składania ofert , a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie wykonanie lub wykonywanie minimum  dwóch usług odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającym na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 300Mg odpadów komunalnych zmieszanych  w roku z podaniem ich wartości i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie.

 11.4.1.3 spełnia warunki dotyczące potencjału technicznego

- o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają co najmniej :

dwa pojazdy  typu śmieciarka do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych , 2 pojazdy do zbiorki selektywnej odpadów co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktujacej.

11.4.1.4 spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: NIE  DOTYCZY

 11.4.2 Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych ( art. 22a PZP).

11.4.3.Wykonawca, który polega na zdolnościach  lub sytuacji innych podmiotów , musi  udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 11.4.4  Zamawiający będzie oceniał czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności  techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna  pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu  oraz będzie badał  czy nie zachodzą  wobec tego podmiotu podstawy  wykluczenia, o których mowa w pkt.11.4 .5 

11.4.5 Warunki  wykluczenia wykonawców

11.4.5.1.Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art.24 ust.1 PZP.

11.4.5.2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie  art.24 ust.1 pkt.13,14, 16-20  PZP , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki  są wystarczające    do wykazania rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8i 9 PZP.

11.4.5.3 Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust.11 PZP- t.j obowiązku przekazania przez wykonawcę , w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 PZP , oświadczenia o przynależności lub  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.ust.1 pkt.23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie w siedzibie zamawiającego.  

11.4.5.4 Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

11.4.5.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie badania, czy Wykonawca , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza  nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

11.5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

11.5.1 Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SWIZ

11.5.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy ( w zakresie pkt. 5.2 SIWZ) - załącznik nr 2 do SIWZ 

11.5.3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu( w zakresie pkt 5.1.1.SIWZ )  – załącznik nr 3 do SWIZ

11.5.4 Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, celem wykazania braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów w zakresie określonym w pkt.5.2 SIWZ dodatkowo zobowiązany jest  zamieścić  informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym Wykonawcy.

11.5.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców , oświadczenie składa każdy z Wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają   spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie , w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

   cena oferowana  –  waga kryterium - 95%;

   emisja spalin – waga kryterium -5 %

 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający  przewiduje  zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

 - gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian wykonania przedmiotu umowy wynikających ze zmian przepisów prawa w tym przepisów ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach

 - zmiany obowiązującej stawki podatku VAT

15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.swierczow.pl

16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 6. Formularz  jest  bezpłatny.

17. Termin składania ofert: 06.12.2017 r. godzina 10:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, pokój nr 2.

18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

21. Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 24.11.2017 r.

23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej – nie dotyczy

24. Informacja o przewidywanych zamówieniach , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust.6 pkt.3 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia.

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

DOCSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
DOCFormularz oferty.doc
DOCProjekt umowy.doc
DOCOświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCOświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
DOCOświadczenia -Załączniki 6 i 7 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 8 do oferty.doc
DOCZałącznik 1e wykaz miejscowosci wraz z przysiółkami z terenu Gminy Świerczów.doc
DOCZałącznik 1c - lokalizacja pojemników do selektywnej zbiorki baterii i akumulatorów mało gabarytowych.pdf.doc
PDFLiczby osób w lokalach.pdf