||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz sposób ich pobierania

1.Opłaty za odbieranie odpadów od mieszkańców Gminy Świerczów wynoszą:
- stawka 15 zł od osoby w przypadku 1-5 osób,
- stawka 8 zł od osoby od każdego następnego mieszkańca ( tj. osoba 6-ta i następne).
2.Opłaty należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy, w kasie Urzędu Gminy Świerczów lub u inkasenta.
3.Opłaty należy uiszczać w terminie do 10-tego każdego miesiąca.
4.Inkasentami na terenie Gminy są:

Koziak Ryszard- sołectwo Bąkowice
Anna Bartosik- sołectwo Dąbrowa
Harasimczuk Beata- sołectwo Gola
Kirsz Ryszard- sołectwo Grodziec
Mateja Kornela- sołectwo Miejsce
Nowicki Józef- sołectwo Zbica
Kula Sylwester- sołectwo Starościn
Aneta Białas- sołectwo Świerczów
Kozłowski Jan- sołectwo Wężowice
Sorokowski Rafał- sołectwo Miodary
Sitek Bożena- sołectwo Biestrzykowice


W  razie  nieobecności  Inkasentów ich zastępstwo pełni pracownik Urzędu  Gminy w Świerczowie Adriana Janków-Smolira


5.Pobór opłaty przez inkasentów odbywać się będzie w terminie do 10-tego każdego miesiąca.
6.Właściciele nieruchomości nieobjętych deklaracjami (sklepy, restauracje, firmy itp.) mają obowiązek posiadania umów na odbiór odpadów zawartych z firmą przez siebie wybraną. Umowy winny być zgodne z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem Tel. (77) 4196170 lub (77)4196179, wew. 17.