||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - 2018 R

Na podstawie § 3 ust 1 Uchwały Nr XXXVIII/254/2010 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedkładam projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi  i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2018.

Stosownie do § 3 ust. 3 cytowanej uchwały organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, wypowiadają się w sprawie przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego na piśmie nie później niż w ciągu 14-tu dni licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Wypowiedzi należy przesłać lub złożyć:

Urząd Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 z dopiskiem konsultacje nad programem współpracy.

  Z poważaniem             

Wójt Gminy Świerczów      

    Andrzej Gosławski         

DOCProjekt uchwały.doc
DOCProgram współpracy 2018.doc