||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Świerczów z dnia 08 września 2017 r.w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Świerczów

Zarządzenie Nr 20/2017 
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 08 września 2017 r.

 

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Świerczów

 Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 r. poz. 902) w związku z  § 2 ust. 1,2 Załącznika do  Zarządzeniem Nr 8/2009 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Świerczów zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko pracy  ds. księgowości budżetowej  w Urzędzie Gminy  Świerczów w Referacie Finansowym.

§ 2.1.Postępowanie w sprawie naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1. Irena Łytka             - Sekretarz Gminy                  - przewodnicząca

2. Irena Adamowicz   – Skarbnik Gminy                    - członek

3. Dorota Klisowska –Topoła   - Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i kadr  - członek

2. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Świerczów wprowadzonym Zarządzeniem Nr 8/2009 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 czerwca 2009 r.

§ 3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Świerczów, stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 4. Komisja Rekrutacyjna działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Wójta
mgr Irena Łytka

Wójt Gminy Świerczów   
Ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej
w Urzędzie Gminy  Świerczów

                                                                

Ilość etatów – 1 w wymiarze 1 etat

I. Wymagania niezbędne kandydata:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na  podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do   podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2. wykształcenie średnie ekonomiczne,
3. umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6. niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

Uwaga: Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich niezbędnych wymagań nie zostaną dopuszczeni do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1. Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań określonych  na stanowisku księgowości budżetowej,
2. zdolność analitycznego myślenia,
3. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, komunikatywność i sumienność w wykonywaniu  obowiązków,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. kursy, szkolenia dokumentujące umiejętności w ogłoszeniu o naborze,
6. inne uprawnienia, dodatkowe świadectwa lub certyfikaty
7. znajomość regulacji prawnych tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej i kodeks postępowania  administracyjnego.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. opracowywanie projektów planów budżetowych urzędu,
2. kompletowanie dokumentacji i prowadzenie rachunkowości urzędu, w tym gromadzenie  i przechowywanie dowodów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja aktywów i pasywów, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych, przesyłanie ich w formie elektronicznej oraz archiwizacja na odpowiednich nośnikach,
3. prowadzenie bieżącej analizy wykonania planu wydatków urzędu oraz bieżące informowanie  o stopniu ich realizacji,
4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących gospodarczych,
5. sprawdzanie dowodów księgowych (rachunków, faktur, list wypłat itp.) pod względem formalno-rachunkowym,
6. kompletowanie dokumentacji oraz księgowanie w urządzeniach księgowych funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z regulaminami „Funduszu świadczeń socjalnych” Urzędu Gminy,
7. prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych oraz miesięczne uzgadnianie kont  analitycznych z syntetycznymi,
8. dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z planem kont i klasyfikacją budżetową,
9. sprawdzanie raportów kasowych,
10. prowadzenie księgowości sum depozytowych oraz ich rozliczanie,
12. prowadzenie rozliczeń finansowych z Powiatowym Urzędem Pracy, 
13. uzgadnianie i weryfikacja sald kont,
14 księgowanie, rozliczanie i przygotowanie wniosku o zwrot środków w ramach Funduszu  Sołeckiego z budżetu państwa.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny,
2. życiorys – curriculum vitae- z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
3. kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, oraz kwalifikacje zawodowe,
4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z  praw  publicznych,
7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne  przestępstwo  skarbowe,
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zadań na ww. stanowisku,
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia.1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z  poźn. zm.).

Uwaga: Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane zgodnie z  instrukcją kancelaryjną dla organów Gminy.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy w Świerczowie ul. Brzeska 48,
2. praca o charakterze biurowym,
3. stanowisko związane z pracą przy komputerze,
4. budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanych toalet,
5. stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie,
6.wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy,
7.zatrudniona osoba, która po raz pierwszy zostanie zatrudniona na stanowisku urzędniczym, może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej w Urzędzie, która kończy się egzaminem.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Świerczów”,

1. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48,  46-112 Świerczów, pok. Nr 2
2. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, w  terminie do dnia 22 września 2017 r.

VIII. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty przechodzą do następnego etapu naboru, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Świerczowie po w.w terminie nie  będą rozpatrywane.

IX. Przewidywany termin rozpatrywanych ofert:

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu  i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej urzędu.

X. Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego:

 1.Informacja o wyniku naboru zostanie upubliczniona w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru na  tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2.Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o  niekaralności i badania lekarskie.

Z-ca Wójta
mgr Irena Łytka