||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZARZĄDZENIE NR 279/2017 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA II USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚWIERCZÓW

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 279 / 2017
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia  30  sierpnia  2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia  II (drugiego)  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących  własność gminy Świerczów.

Na  podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.)  w związku z art. 25 i 38 ust. 1 i 2, 39 ust. 1, 40 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwałą NR  XXIII/121/2017 Rady Gminy w  Świerczowie z dnia  16  lutego 2017  roku  zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam  II (drugi)  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, będącą własnością  gminy Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

 Z – ca Wójta
Irena Łytka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 279 /2017  z dnia 30  sierpnia  2017 r

 

 O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 ze zm.)  oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) 

o g ł a s z a  II

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów podanej do publicznej wiadomości dnia  24 maja  2017 roku.

L.p.

Miejscowość
położenie

Nr
działki

Pow.
(ha)

KW

Opis
nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie, zobowiązanie nieruchomości

Forma oddania

 

Cena nieruchomości
netto

 

1.

 

 

 

Dąbrowa

 

 

149

 

 

 

0.7990

 

 

 

 

 

OP1U/000   
49466/9

 

 

 

Działka niezabudowana, z dostępem do drogi. A/L  –tereny  lasów w części
A/MR – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej 
jednorodzinnej bez
obciążeń i zobowiązań.

 

 Sprzedaż - przetarg
nieograniczony

 

Pod
zabudowę
31000.00 zł
Las
26000.00 zł
Łącznie
57000.00 zł

 

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty szacunkowo geodezyjne, planistyczne , VAT.

Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu774196170wew. 17.    

Przetarg odbędzie się w dniu 03.10.2017r.  o godz. 1000w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia 29.09.2017r. na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.