||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZY ZADANIA PN.DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW WRAZ Z OPIEKUNEM Z TERENU GMINY ŚWIERCZÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BĄKOWICACH, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŚWIERCZOWIE ORAZ PRZEDSZKOLA W ŚWIERCZOWIE I ...

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

w Urzędzie Gminy w Świerczowie
  Świerczów, dnia 18.07.2017 r.

 

Gmina Świerczów

ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów

(nazwa i adres zamawiającego)

 

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

l. Zapytanie cenowe:

l.1.Zamawiający – Gmina Świerczów, reprezentowana przez Andrzeja Gosławskiego - Wójta Gminy Świerczów, zaprasza do złożenia ofert na:„Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 2017/2018”.

l.2. Przedmiot zamówienia : „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 2017/2018”.

Przewidywana dzienna liczba kilometrów dla autobusu przewożącego dzieci i opiekunów wynosi około 145 km.

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.

l.3. Termin realizacji zamówienia:od 01.09.2017 r. do 30.06.2018r.

l.4. Okres gwarancji: ………-…………………………………………    

l.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy,  ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczóww pokojunr 2,

do dnia 09.08.2017 r. do godz. 1000.

l.6.Termin otwarcia ofert:09.08.2017 r.o godz.1030,w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr3.

l.7. Warunki płatności  - do 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.

l.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Irena Łytka,Michał Hnat.

 

Sporządził: Michał Hnat.

 

18.07.2017 r.,                                           Wójt Gminy
                                                               Andrzej Gosławski

DOCFormularz oferenta.doc