||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZY ZADANIA PN. :„PRZEWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY ŚWIERCZÓW DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W NAMYSŁOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W NAMYSŁOWIE, ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. A. MICKIEWICZA ...

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej

kwoty 30 000 euro netto w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

RIM.7021.32.2017.MH

Świerczów, 18.07.2017r.

Gmina Świerczów

ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów

(nazwa i adres zamawiającego)

 

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

 

l. Zapytanie cenowe:

l.1. Zamawiający – Gmina Świerczów, reprezentowana przez Andrzeja Gosławskiego - Wójta Gminy Świerczów, zaprasza do złożenia ofert na:„Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie  i  Zespołu Szkół im.  A. Mickiewicza w Namysłowie, Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie w roku szkolnym 2017/2018.”  

l.2. Przedmiot zamówienia : „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie  i  Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie, Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie w roku szkolnym 2017/2018

Do przewozu należy zabezpieczyć oznakowany autobus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych.Obowiązkiem usługodawcy jest zapewnienie osoby sprawującej stałą opiekę nad dowożonymi osobami do czasu przekazania ich opiekunowi świetlicy.

UWAGA: kierowca w czasie przewozu nie jest opiekunem dzieci !

Przewiduje się 7 osób do przewozu.

            Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do udostępnienia zamawiającemu autobusu, który będzie wykonywał usługi celem sprawdzenia wyposażenia w urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych.

            Przewidywalna dzienna liczba kilometrów dla autobusu przewożącego dzieci niepełnosprawne wynosi około 100– 125 km (ostateczna ilość kilometrów zostanie ustalona na podstawie objazdutrasy po rozpoczęciu przewozów).

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.

l.3. Termin realizacji zamówienia:od 01.09.2017 r. do 30.06.2018r.

l.4. Okres gwarancji: ………-…………………………………………                         

l.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy,  ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pokoju nr 2 (sekretariat),
do dnia 09.08.2017r.do godz. 1000.

l.6. Termin otwarcia ofert:09.08.2017 r.o godz.1000,w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr3.

l.7. Warunki płatności  - do 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.

l.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Irena Łytka,Michał Hnat.

Sporządził: Michał Hnat                                                                                                                Wójt Gminy

18.07.2017 r.,                                                                                                                                Andrzej Gosławski

DOCFormularz oferenta.doc