||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZAPYTANIE CENOWE DOT. „UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŚWIERCZÓW”


                                                                                                           Załącznik Nr 3

                                                                                     do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

RIM.6232.2.2017.MW   

                                                                                                                   

 

Świerczów, 30.05.2017

                                                                                                                                     

Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów

 

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

 

I. ZAPYTANIE CENOWE:

I.1. Zamawiający:

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów  Pana mgr Andrzeja Gosławskiego, NIP 7521359210, REGON 531412757, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.:                                                        

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Świerczów”.

        I.2. Opis przedmiotu zamówienia:  

1) Zakres inwestycji obejmuje:

 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez ich demontaż, zbieranie, transport  i unieszkodliwianie”, tj.:

demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świerczów (zgodnie z wykazem nieruchomości stanowiącym załącznik nr 1 do opisu zamówienia), w ilości  około 1650 m2 połaci dachowych w tym około 725 m2 azbestu złożonego, nabytego przed wejściem w życie przepisów dotyczących sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. Przyjmuje się że 1m2 płyty azbestowej waży 13,5kg. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej nieruchomości objętych zamówieniem przez  Oferenta, celem sprawdzenia zakresu robót.

2) Cena obejmuje: demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z wyznaczonych nieruchomości.

3) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie decyzji zezwalających na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. W przypadku zlecenia transportu lub unieszkodliwienia firmie zewnętrznej należy przedłożyć stosowne decyzje zezwalające na transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydane na rzecz tych podmiotów.

4) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:

- organowi nadzoru budowlanego,

- okręgowemu inspektorowi pracy,

- państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

5) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć harmonogram rzeczowo-finansowy zadania w terminie 7 dni od dnia podpisaniu umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu z mieszkańcami i zamawiającym.

6) Wykonawca ma obowiązek poinformowania z 3-dniowym wyprzedzeniem mieszkańców o dokładnym terminie prowadzenia robót.

7) Odbiór materiałów zawierających azbest będzie następował z posesji wymienionych na wykazie nieruchomości, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

8) Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wszelkich prac z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089).

9) Ładunek materiałów zawierających azbest powinien być szczelnie zapakowany, oznakowany i zabezpieczony przed wstrząsami, przewracaniem lub wypadnięciem z pojazdu, zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu.

10) Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska.

11) Odebranie odpadów z każdej z nieruchomości musi zostać zatwierdzone odrębnym protokołem odbioru spisanym przez: właściciela nieruchomości, przedstawiciela Urzędu Gminy w Świerczowie oraz przedstawiciela wykonawcy. Protokół musi zawierać co najmniej:
- adres nieruchomości/numer działki,  z której zdemontowano i/lub zabrano wyroby zawierające azbest,
- powierzchnię i masę zdemontowanych i/lub zabranych z posesji wyrobów zawierających azbest, (obowiązujący wzór określony będzie w załączniku do umowy),

12) Oddanie odpadów do unieszkodliwienia  na odpowiednim składowisku odpadów będzie następowało na podstawie kart przekazania odpadów zawierających azbest, przedłożonych następnie w oryginalnej wersji  do tut. urzędu gminy.

Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone:

- dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest);

- poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów;

- dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest;

- wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.

13) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury za wykonaną usługę:

- zestawienie zawierające wykaz nieruchomości wraz z wyszczególnieniem ilości zebranych odpadów oraz ceny za usługę dla każdej z poszczególnych nieruchomości oraz ceny łącznej,

- oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§ 8 ust. 3 RMGPiPS w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71 z 2004 r., poz. 649 i Nr 162, poz. 1089 z 2010 r.) wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy.

14) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan wyrobów zawierających azbest (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.

Jako załącznik do oferty należy przedłożyć zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych.

Do zapytania cenowego załączamy wykaz nieruchomości wraz z ilościami azbestu, przeznaczonego do usunięcia.

I.3. Termin  zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 08.09.2017 r.

I.4. Okres gwarancji:           -----------                                    

I.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie, pok. nr 2 - sekretariat, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów,  do dnia  14.06.2017, do godz. 10.00.  

     Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z opisem    

     jak poniżej:

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA – „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świerczów”.

 

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10ºº  dnia 14.06.2017 r.

 

I.6. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (pok. nr 6), dnia 14.06.2017, godz.10.00.

I.7. Warunki płatności za wykonane roboty: do 21 dni od dnia realizacji zamówienia i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

I.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Michał Hnat, Alicja Paduch, tel. 77/419-61-79.

XLS1.3 - Załącznik- wykaz nieruchomości.xls
DOC1.2 - Załącznik - formularz oferenta.doc 

Wójt Gminy             

30.05.2017 r., Andrzej Gosławski