||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE NR 257/2017 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 24 MAJA 2017 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚWIERCZÓW

Zarządzenie nr  257/ 2017
Wójta Gminy Świerczów
z dnia  24  maja  2017 roku

 

          W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)   w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwały  NR  XXIII/122/2017 Rady Gminy w  Świerczowie z dnia  16  lutego 2017  roku.

Zarządzam

§ 1

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .

 

L.p.

 

 Obręb   ewidencyjny,
miejscowość

Nr
działki

Pow.
 (ha)

Księga
Wieczysta

Opis nieruchomości:
 przeznaczenie,
 obciążenie    nieruchomości

Forma
oddania

 

 Cena nieruchomości
netto

 

1.

 

 Dąbrowa

 

 

150

 

 

 

 

1.9320

 

 

 

 

OP1U/000

  49466/9

 

Działka niezabudowana, z dostępem do drogi.
4.1MU – zabudowa 
mieszkaniowo – usługowa,
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, bez obciążeń i zobowiązań.

 

 

    Przetarg nieograniczony

 

 

334000.00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  i  2  do dnia  07.07.2017 r.

Art. 34. 1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.    

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy 
Andrzej Gosławski