||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZARZĄDZENIE NR 258/2017 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 24 MAJA 2017 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚWIERCZÓW.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  258 / 2017
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia  24  maja  2017 r.

 

           W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących  własność gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) w związku z art. 25 i 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXII/110/2016 Rady Gminy w  Świerczowie z dnia 29  grudnia 2016  roku zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, będącą własnością gminy  Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia

   Nr258 /2017  z dnia 24  maja  2017 r

 O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 ze zm.)  oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów podanej do publicznej wiadomości dnia 10  czerwca  2016 roku.

L.p.

Miejscowość
położenie

Nr
działki

Pow.
(ha)

KW

Opis
nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie, zobowiązanie nieruchomości

Forma oddania

Cena
nieruchomości
netto

 

1.

 

 

 

Starościn

 

 

329

 

 

0.4600

 

 

 

OP1U/000   
81991/4

 

 

Działka niezabudowana, z 
dostępem do drogi.  
B/R – tereny użytków rolnych.
Nieruchomość bez obciążeń
i  zobowiązań.

 

Sprzedaż - przetarg   
nieograniczony

 

 

15800.00 zł

 

 

 

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty szacunkowo geodezyjne, planistyczne , VAT.
Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu 774196170 wew. 17.    
Przetarg odbędzie się w dniu  27,06.2017 r.  o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia 23.06.2017 r. na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018 .  
Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.
Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.
Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Uwaga

W przetargu może  uczestniczyć rolnik indywidualny, który spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.  o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.).  Przedłoży Komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 oraz  podmioty określone w art. 2a ust. 4 cytowanej ustawy.
Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku nie uzyskania zgody od Prezesa Agencji w świetle art. 2a ust. 4 ww. ustawy Gmina odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.