||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, zabytków i budownictwa w Urzędzie Gminy Świerczów

 

                         INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

                           W  URZĘDZIE  GMINY ŚWIERCZÓW

         na  stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, zabytków i budownictwa   w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego.

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko nie wybrano  Kandydatki.

                                   Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Kandydatka  nie spełniła kryterium merytorycznego określonego w naborze .

                                                                                 

                                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                                        mgr Andrzej Gosławski


INFORMACJA

      Do następnego etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, zabytków i budownictwa zakwalifikowano:

1. Iwona Krzywda          zamieszkała - Bąkowice

Wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej to dzień 25 kwietnia 2017 r.  godz. 1300   w Urzędzie Gminy w Świerczowie ul. Brzeska 48 pok. nr 3 ( sala narad).

 

                                                                                Z-ca Wójta

                                                                             mgr Irena Łytka


 Zarządzenie Nr 10/2017           

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 31 marca 2017 r.

     w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, zabytków i budownictwa w Urzędzie Gminy Świerczów

                 Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 r. poz. 902) w związku z  § 2 ust. 1,2 Załącznika do  Zarządzeniem Nr 8/2009 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Świerczów zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko pracy  ds. ochrony środowiska, zabytków i budownictwa w Urzędzie Gminy Świerczów w Referacie Rolnictwa Inwestycji i Mienia Komunalnego.

§ 2.1.Postępowanie w sprawie naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1. Irena Łytka                 - przewodnicząca

2. Michał Hnat              - członek

3. Dorota Klisowska –Topoła - członek

2. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Świerczów wprowadzonym Zarządzeniem  Nr 8/2009 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 czerwca 2009 r.

§ 3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Świerczów, stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 4. Komisja Rekrutacyjna działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z- ca Wójta
Irena Łytka


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW
OGŁASZA NABÓR

na
stanowisko urzędnicze  ds. ochrony środowiska, zabytków i budownictwa

 

  Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Urząd Gminy Świerczów

ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów

 Wymiar zatrudnienia : 1 osoba  - pełny etat

 

Wymagania w stosunku do kandydatów :

1) wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane ochrona środowiska lub budownictwo ogólne,

 • wymagany staż pracy min. 3 lata, w tym 2 lata na stanowisku związanym z ochroną środowiska,

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym n podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków. 

   2) dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • dyspozycyjność;

 • wysoka kultura osobista;

 • odporność na stres;

 • zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole;

 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność;

 • znajomość obsługi komputera w  obszarze środowiska Windows oraz pracy z programami z pakietu MS Office;

 • mile widziane opinie i referencje w poprzednich miejsc pracy;

 • dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności lub wykształcenie;

znajomość przepisów prawa, w tym m.in. ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o samorządzie gminnym, prawo budowlane, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 1. Wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach, , a w szczególności:

 - nadzór, kontrola  i  egzekwowanie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Świerczów,

 - kontrola, nadzór oraz wydawanie decyzji w sprawach związanych z odprowadzaniem ścieków przez  osoby fizyczne i prawne,

 - prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na działalność związaną z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych;

  - prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;

- prowadzenie działań  w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa, propagowanie działań  proekologicznych  oraz  koordynacja akcji proekologicznych prowadzonych przez inne podmioty,

- realizacja programów dotyczących ochrony środowiska z uwzględnieniem środków  zewnętrznych,

   - ocena możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań  dotyczących ochrony środowiska,
- sporządzanie planów, programów i sprawozdań w zakresie ochrony środowiska

  - realizacja i bieżąca aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska, Programu Gospodarki Odpadami, Regulaminu utrzymania porządku i czystości,

         -  realizacja zadań związanych z programem usuwania wyrobów zawierających azbest,

        - opiniowanie decyzji w sprawie odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów;

2. Przeprowadzanie postępowań przed wydaniem decyzji środowiskowych w sprawach oddziaływania na środowisko oraz opiniowania o zasadności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

3. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

4. Wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy prawo budowlane a w szczególności:

- nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych pod względem zgodności z dokumentacją i wydanym pozwoleniem na budowę,

- rzeczowe i finansowe rozliczanie inwestycji przy współpracy z referatem finansowym,

- redagowanie pism i projektów decyzji związanych z procesem budowlano – remontowych,

- dokonywanie odbioru zadań inwestycyjnych i przekazywanie ich użytkownikowi,

- organizowanie i nadzór nad pracami związanymi z usuwaniem powstałych awarii w nieruchomościach Gminy Świerczów,

- sporządzanie kosztorysów inwestorskich zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Gminę Świerczów

5. Wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a w szczególności:

- koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem gminnego programu opieki nad zabytkami, przygotowywanie odpowiedniej uchwały Rady Gminy oraz sprawozdań z realizacji tego programu,

- prowadzenie gminnej ewidencji zabytków objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

- przyjmowanie zawiadomień o odkryciu przedmiotów o wartości zabytkowej lub archeologicznej i zawiadamianie o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń i opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- sprawowanie opieki nad zabytkami, koordynowanie finansowania prac konserwatorskich,

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny ma gmina,

- wnioskowanie o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach.

Ponadto szczegółowy zakres czynności zostanie określony przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny oraz CV  opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922 ) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 902)";

 2. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);

4. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);

6. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje ( kursy, certyfikaty, zaświadczenia);

7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;

8. oryginał kwestionariusza osobowego.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska, zabytków i budownictwa”,

 1. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48,  46-112 Świerczów,

 2. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Świerczów ul. Brzeska 48,  46-112 Świerczów, w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r.

 3. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty przechodzą do następnego etapu naboru, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Świerczowie po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozpatrywanych ofert:

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej urzędu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego:

1.Informacja o wyniku naboru zostanie upubliczniona w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru na tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

3.Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące. Zawarcie kolejnej umowy uzależnione jest od pozytywnej oceny pracownika.

 

Świerczów, dnia 31 marca 2017 r.