||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Fundusz alimentacyjny

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego:

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty , jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na starsze dziecko świadczenia przysługują do ukończenia    25 lat pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komorni sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z FA.
Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów.
Dochód uprawniający do świadczeń:
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od października 2011r. do 30 września 2012r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2010r.
Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500,00 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.
Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek:
Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.
Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego:
Wniosek o przyznanie świadczeń z FA należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.