||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Stypendia Wójta Gminy

Dnia 7 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Świerczów odbyło się kolejne spotkanie z uczniami szkół, którzy otrzymali prywatne finansowe wsparcie od Wójta Gminy Świerczów Pana Andrzeja Gosławskiego. Wspomniane wsparcie to kontynuacja deklaracji wyborczej Pana Wójta.   Darowiznę pieniężną, pochodząca z jego wynagrodzenia (500 zł miesięcznie), którą Wójt przekazuje szkołom na konto Rady Rodziców, zostaje przekazana konkretnym uczniom ze Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szko0ły Podstawowej w Dąbrowie oraz Publiczne4go Gimnazjum w Świerczowie. Powyższe wsparcie3 otrzymało do chwili obecnej 36 uczniów na kwotę 8.500 złotych.   Dzięki tym środkom finansowym, pomoc jest udzielana raz na kwartał.   Życzeniem darczyńcy jest, aby pomoc kierowano do uczniów osiągających wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości, angażujących się w życie szkoły, a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc uczniom jest udzielana w formie rzeczowej np. zakup odzieży sportowej, sprzętu elektronicznego. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Państwo Dyrektorzy tj. Maria Żołnowska, Cezary zając i Teresa Andruszków zaprezentowali osiągnięcia wyróżnionych stypendystów. Wszystkich uczniów cechuje życzliwość, uczynność, właściwa kultura osobista oraz zaangażowanie społeczne w życie klasy i szkoły. Nagrodzeni przejawiają cechy wrażliwych i dobrych kolegów, przyjaciół, a w przyszłości rokują na wartościowych ludzi.  Pan Wójt zachęcił uczniów do doskonalenia swoich umiejętności na niwie sportowej, artystycznej, a szczególnie edukacyjnej, życząc pomyślnych wyników na koniec semestru i roku szkolnego.                          
Za okazane wsparcie dziękują Panu Wójtowi, wdzięczni Uczniowie, Rodzice, Wychowawcy klas, Dyrektorzy szkół