||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE NR 241/2017 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 10 MARCA 2017 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA V USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚWIERCZÓW.

Zarządzenie nr  241/ 2017

Wójta Gminy Świerczów

z dnia  10 marca  2017 roku

 

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)   w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z  2016 r. poz. 2147) oraz Uchwały  NR  XXII/109/2016 Rady Gminy w  Świerczowie z dnia 29  grudnia 2016  roku.

Zarządzam

§ 1

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .

 

 

 

L.p.

 

 Obręb   ewidencyjny,
miejscowość

 

 Nr
działki

 

 Pow.
(ha)

Księga
Wieczysta

Opis nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie   nieruchomości

Forma
oddania

 

 Cena nieruchomości
netto

 

1.

 

Starościn

 

 

200/2

 

 

 

 

0.0159

 

 

OP1U/000

43515/6

 

Działka niezabudowana, z dostępem do drogi. A/Pz – tereny produkcji zwierzęcej
Nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.

 

Sprzedaż  działki
bezprzetargowa w celu poprawy warunków
zagospodarowania
nieruchomości przyległej.Zbywana nieruchomość nie może  być 
zagospodarowana jakoodrębna nieruchomość.

   1917.00 zł

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  i  2  do dnia 24.04.2017 r.

Art. 34. 1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.    

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski