||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE NR 240/2017 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 10 MARCA 2017 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA V USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚWIERCZÓW.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  240 / 2017

       WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia   10  marca  2017 r.

 

        

          W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)   w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z  2016 r. poz. 2147) oraz Uchwały  NR  XXII/110/2016 Rady Gminy w  Świerczowie z dnia 29  grudnia 2016  roku.

Zarządzam

§ 1

 

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .

 

 

L.p.

 

 Obręb   ewidencyjny,
miejscowość

 

 Nr
działki

 

 Pow.
(ha)

 

 Księga
Wieczysta

Opis
nieruchomości:
przeznaczenie
obciążenie   nieruchomości

Forma
oddania

 

 Cena
nieruchomości
netto

 

1.

 

 Starościn

 

329

 

 

 

0.4600

 

 

OP1U/000

  81991/4

 

Działka
niezabudowana, z 
dostępem do drogi.
B/R  –tereny  użytków  rolnych.

Nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.

 

    Przetarg nieograniczony

 

 

15800.00 zł

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  i  2  do dnia  24.04.2017 r.

Art. 34. 1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.    

Uwaga

W przetargu może  uczestniczyć rolnik indywidualny, który spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 

11 kwietnia 2003 r.  o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.).  Przedłoży Komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 oraz  podmioty określone w art. 2a ust. 4 cytowanej ustawy.

Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku nie uzyskania zgody od Prezesa Agencji w świetle art. 2a ust. 4 ww. ustawy Gmina odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski