||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zakres zadań GOPS

Do jego podstawowych zadań należy analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, ustalanie i realizacja form pomocy środowiskowej i instytucjonalnej, przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń oraz pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

Zadania te realizuje poprzez:

- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, celowych, specjalnych celowych zasiłków okresowych,
- Przyznawanie pomocy rzeczowej,
- Przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
- Udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- Pracę socjalną,
- Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
- Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
- Dożywianie dzieci,
- Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
- Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Ośrodek realizuje także zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej tj.:
- Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a,
-Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Ponadto GOPS:

- Prowadzi poradnictwo (pomoc) w sporządzaniu pism, wniosków i dokumentów niezbędnych do otrzymania zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dodatków mieszkaniowych,
- Prowadzi pomoc dla rodzin w zakresie prowadzenia (załatwiania) spraw alimentacyjnych, ubezwłasnowolnienia, rozwodu, w tym wypełnianie niezbędnych dokumentów,
- Prowadzi poradnictwo w zakresie uzyskania pomocy z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. – przyjmuje zgłoszenia dotyczące przemocy w rodzinie.