||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZARZĄDZENIE NR 243/2017 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 10 MARCA 2017 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA V USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚWIERCZÓW.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  243 / 2017

       WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia   10  marca  2017 r.

 

           W sprawie: ogłoszenia V (piątego)  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących  własność gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446)  w związku z art. 25 i 38 ust. 1 i 2, 37 ust. 1, 39 ust. 1 i 2, 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777 z 2016 r. poz. 65) oraz Uchwały Nr  XVI/70/2016 Rady Gminy w  Świerczowie z dnia  31 marca  2016  roku zarządza się co następuje:

 

§ 1.

1. Ogłaszam V (piąty)  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, będącą własnością gminy  Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

 

 Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr  243 /2017  z dnia 10 marca 2017 r.

 

 O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774, 1777 z 2016 r. poz. 65)  oraz §3 i §6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

 

o g ł a s z a  V

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów podanej do publicznej wiadomości dnia 10  czerwca  2016 roku.

L.p.

Miejscowość
położenie

Nr
działki


Pow.
(ha)

KW

Opis
nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie, zobowiązanie nieruchomości

Forma oddania

Cena nieruchomości
netto

 

1.

 

 

 

Bąkowice

 

 

284/2

 

 

0.2000

 

 

 

OP1U/000

53967/2

 

 

Działka
niezabudowana, z dostępem do drogi.  
B/R/L tereny rolnicze z
dopuszczeniem dolesień
Nieruchomość bez obciążeń i  zobowiązań.

 

 Sprzedaż - przetarg   
nieograniczony

 

 

6000.00 zł

 

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty szacunkowo geodezyjne, planistyczne , VAT.

Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu 774196170 wew. 17.    

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2017r.  o godz. 103w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia 11.04.2017r. na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.