||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZARZĄDZENIE NR 242/2017 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 10 MARCA 2017 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA V USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚWIERCZÓW.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  242 / 2017

       WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia   10  marca  2017 r.

 

           W sprawie: ogłoszenia V (piątego)  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących  własność gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446)  w związku z art. 25 i 38 ust. 1 i 2, 37 ust. 1, 39 ust. 1 i 2, 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777 z 2016 r. poz. 65) oraz Uchwały Nr  XVI/70/2016 Rady Gminy w  Świerczowie z dnia  31 marca  2016  roku zarządza się co następuje:

 

§ 1.

1. Ogłaszam V (piąty)  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, będącą własnością gminy  Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

 

 Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr  242 /2017  z dnia 10 marca 2017 r.

 

 O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774, 1777 z 2016 r. poz. 65)  oraz §3 i §6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

 

o g ł a s z a  V

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów podanej do publicznej wiadomości dnia 10  czerwca  2016 roku.

L.p.

Miejscowość
położenie

Nr
działki

Pow.
(ha)

KW

Opis
nieruchomości
przeznaczenie,
obciążenie, zobowiązanie nieruchomości

Forma oddania

Cena nieruchomości
netto

 

1.

 

 

 

Starościn

 

 

238

 

 

0.2500

 

 

 

OP1U/000   

43515/6

 

Działka niezabudowana, z 
dostępem do drogi.  A/MR – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej
Nieruchomość bez obciążeń i  zobowiązań.

Sprzedaż - przetarg   
nieograniczony

 

 

20000.00 zł

 

 

 

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty szacunkowo geodezyjne, planistyczne , VAT.

Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu 774196170 wew. 17.    

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2017r.  o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia 11.04.2017r. na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.