||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

UCHWAŁY 2017 R

Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017

PDFUchwała Nr XXXI-171-2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.pdf w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
PDFUchwała Nr XXXI-169-2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
PDFUchwała Nr XXXI-168-2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 marca 2009 r.w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze, za wysługę lat- w drodze regulaminu.
PDFUchwała Nr XXXI-167-2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XIII/53/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
PDFUchwała Nr XXXI-166-2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.pdf W sprawie uchylenia uchwały nr XXX/154/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/53/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015r. W sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
PDFUchwała Nr XXXI-165-2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.pdf w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2018 rok
PDFUchwała Nr XXXI-164-2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.pdf w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na rok 2018
PDFUchwała Nr XXXI-163-2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.pdf w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
PDFUchwała Nr XXXI-162-2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążanie nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.
PDFUchwała Nr XXXI-161-2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.pdf w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świerczów

 


Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2017

PDFUchwała Nr XXX-160-2017 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2017 r.pdf w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
PDFUchwała Nr XXX-159-2017 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2017 r.pdf w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
PDFUchwała Nr XXX-158-2017 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2017 r.pdf w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świerczów na lata 2017-2019
PDFUchwała Nr XXX-157-2017 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2017 r.pdf w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022
PDFUchwała Nr XXX-156-2017 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2017 r.pdf w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
PDFUchwała Nr XXX-155-2017 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2017 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
PDFUchwała Nr XXX-153-2017 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2017 r.pdf w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2018 rok


Sesja Rady Gminy z dnia 16 października  2017

PDFUchwała Nr XXIX-152-2017 Rady Gminy z dnia 16 października 2017 r.pdf w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie
PDFUchwała Nr XXIX-151-2017 Rady Gminy z dnia 16 października 2017 r.pdf w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
(dawnej im. Ostapa Dłuskiego w Dąbrowie), w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dąbrowie.
PDFUchwała Nr XXIX-150-2017 Rady Gminy z dnia 16 października 2017 r.pdf w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Stanisława Moniuszki w Bąkowicach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach.
PDFUchwała Nr XXIX-149-2017 Rady Gminy z dnia 16 października 2017 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.


Sesja Rady Gminy z dnia 28 września  2017

PDFUchwała Nr XXVIII-148-2017 Rady Gminy z dnia 28 września 2017 r.pdf w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych dochodów gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
PDFUchwala Rady Gminy w Świerczowie nr XXVIII-147-2017 z dnia 28 wrzesnia 2017 r.pdf w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu w zw. z przewlekłym prowadzeniem sprawy o wydanie zaświadczenia w przedmiocie zgodności budowy wiaty na terenie działki  w Świerczowie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
PDFUchwała Nr XXVIII-145-2017 Rady Gminy z dnia 28 września 2017 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
PDFUchwała Nr XXVIII-144-2017 Rady Gminy z dnia 28 września 2017 r.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/142/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.
PDFUchwała Nr XXVIII-143-2017 Rady Gminy z dnia 28 września 2017 r.pdf w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Ostapa Dłuskiego w Dąbrowie

 


Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca  2017

PDFUchwała Nr XXVII-142-2017 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu
PDFUchwała Nr XXVII-141-2017 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r.pdf o zmianie uchwały Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie
zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy.
PDFUchwała Nr XXVII-140-2017 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r.pdf sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
PDFUchwała Nr XXVII-139-2017 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2016 rok
PDFUchwała Nr XXVII-138-2017 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r.pdf w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2016 rok
PDFUchwała Nr XXVII-136-2017 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
PDFUchwała Nr XXVII-135-2017 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r.pdf w sprawie przystąpienia Gminy Świerczów do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
PDFUchwała Nr XXVII-134-2017 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r.pdf w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
PDFUchwała Nr XXVII-133-2017 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r.pdf o zmianie uchwały Nr XVIII/79/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty


Sesja Rady Gminy z dnia 25 maja  2017

PDFUchwała Nr XXVI-132-2017 Rady Gminy z dnia 25 maja 2017 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.


Sesja Rady Gminy z dnia 20 kwietnia  2017

PDFUchwała Nr XXV-131-2017 Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2017 r.pdf w sprawie uzgodnienia funkcji magazynowo - składowej terenu oznaczonego A/U/AG w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów działka nr 212/2 we wsi Świerczów 
PDFUchwała Nr XXV-130-2017 Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2017 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r

 


Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca  2017

PDFUchwała Nr XXIV-129-2017 Rady Gminy z dnia 30 marca 2017 r.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Nr XXIV-128-2017 Rady Gminy z dnia 30 marca 2017 r.pdf w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółkiz ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2017-2019
PDFUchwała Nr XXIV-127-2017 Rady Gminy z dnia 30 marca 2017 r.pdf w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świerczów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.
PDFUchwała Nr XXIV-126-2017 Rady Gminy z dnia 30 marca 2017 r.pdf w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

 


Sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego  2017

PDFUchwała Nr XXIII-125-2017 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2017 r..pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r
PDFUchwała Nr XXIII-124-2017 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2017 r..pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
PDFUchwała Nr XXIII-123-2017 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2017 r..pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.
PDFUchwała Nr XXIII-122-2017 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2017 r..pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dąbrowa na którą składa się działka nr 150 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Nr XXIII-121-2017 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2017 r..pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dąbrowa na którą składa się działka nr 149 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Nr XXIII-120-2017 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2017 r..pdf w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego