||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Świerczów

   

INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU

 W  URZĘDZIE  GMINY ŚWIERCZÓW

 

         na  stanowisko urzędnicze do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Świerczów w Referacie Finansowym.

 Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana pani Angelika Kuś zamieszkała w Osieku.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, pani Angelika Kuś wykazała się najbardziej odpowiednią  wiedzą do zatrudnienia na stanowisku do spraw obsługi kasowej, spełniając niezbędne wymagania określone w naborze.

                                                                                      

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                         Andrzej Gosławski

 


Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne

               

            Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu  rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na stanowisko urzędnicze do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Gminy  Świerczów:

1. Angelika Kuś             zamieszkała Osiek

2. Paulina Andruszków  zamieszkała Miejsce

         Wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej na dzień 23 luty 2017 r. godz. 1000   w Urzędzie Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 pok. nr 3
( sala narad).

 

                                                                                Wójt Gminy

                                                                          Andrzej Gosławski


Zarządzenie Nr 235/2017  
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 03 lutego 2017 r.

     w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kasowej  w Urzędzie Gminy Świerczów

 

                 Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 r. poz. 902) w związku z  § 2 ust. 1,2 Załącznika do  Zarządzeniem Nr 8/2009 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Świerczów zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko pracy  ds. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy  Świerczów w Referacie Finansowym.

§ 2.1.Postępowanie w sprawie naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1. Irena Łytka             - Sekretarz Gminy                  - przewodnicząca

2. Irena Adamowicz   – Skarbnik Gminy                    - członek

3. Dorota Klisowska –Topoła - Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i kadr  - członek

2. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Świerczów wprowadzonym Zarządzeniem   Nr 8/2009 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 czerwca 2009 r.

§ 3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Świerczów, stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 4. Komisja Rekrutacyjna działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

 

Wójt Gminy Świerczów

Ogłasza nabór na stanowisko ds. obsługi kasowej

w Urzędzie Gminy  Świerczów

Ilość etatów – 1 w wymiarze 1 etat

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1.obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do  podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2. wykształcenie średnie,
3. umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6. niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
7. znajomość regulacji prawnych tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o  finansach publicznych, , kodeks postępowania  administracyjnego.
Uwaga: Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich niezbędnych wymagań nie zostaną dopuszczeni do udziału w prowadzonym postępowaniu

II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1. co najmniej rok pracy na stanowisku kasjera,
2. zdolność analitycznego myślenia,
3. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, komunikatywność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. kursy, szkolenia dokumentujące umiejętności w ogłoszeniu o naborze,
6. inne uprawnienia, dodatkowe świadectwa lub certyfikaty.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. podejmowanie i odprowadzanie gotówki do banku,
2. przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych,
3. prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat w postaci raportów kasowych,
4. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania i ich zamawianie, ewidencja i rozliczanie,
5. sporządzanie poleceń przelewu na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów księgowych,
6. prowadzenie w urządzeniach księgowych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych dla jednostek oświatowych i urzędu Gminy,
7. prowadzenie ksiąg inwentarzowych placówek oświatowych,
8. sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw w formie elektronicznej i papierowej oraz archiwizacja na odpowiednich nośnikach,
9. wystawianie i rozliczanie kart drogowych dla kierowców samochodów, będących własnością gminy,
10. prowadzenie rejestru wydawanych kart drogowych,
11. prowadzenie dokumentacji pracowniczej kasy zapomogowo- pożyczkowej.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
3. kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, oraz kwalifikacje zawodowe,
4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
5 .kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z  praw publicznych,
7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub     umyślne  przestępstwo  skarbowe,
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zadań na ww. stanowisku,
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia.1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.Nr101 poz. 926 z poźn. zm.).

Uwaga: Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane zgodnie z  instrukcją kancelaryjną dla organów Gminy.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy,
2. stanowisko związane z pracą przy komputerze,
3. miejsce wykonywania pracy będzie znajdowało się w Urzędzie Gminy w Świerczowie ul. Brzeska 48.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Nabór na stanowisko ds. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Świerczów”,

  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48,  46-112 Świerczów, pok. Nr 2
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, w terminie do dnia 20 lutego 2017 r.

VIII. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty przechodzą do następnego etapu naboru, którym jest   rozmowa kwalifikacyjna. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Świerczowie po w.w terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Przewidywany termin rozpatrywanych ofert:
Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu  i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej urzędu.

X. Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego:

1.Informacja o wyniku naboru zostanie upubliczniona w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru na  tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.