||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Otwarty konkurs ofert na zadanie w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 2017 r.

Zarządzenie Nr 237/2017 Wójta Gminy Świerczów z dnia 15 lutego 2017 r.

 

w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446. 1579) w związku z § 12 Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, uchwalonego Uchwałą Nr XXI/106/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 listopada 2016 r.  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2016, przez organizacje pozarządowe w składzie:

1. Irena Łytka                      - Przewodniczący – Przedstawiciel organu wykonawczego,

2. Michał Hnat                     - członek – Przedstawiciel organu wykonawczego,      

3.Tadeusz Bezwerchny       - członek -  Reprezentant organizacji pozarządowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

 

 


Zarządzenie Nr 230/2017 Wójta Gminy Świerczów z dnia 19 stycznia 2017 r.  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2016 r. poz.239, 395),  w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz § 8 pkt 2 Programu współpracy Gminy Świerczów z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, uchwalonego Uchwałą  Nr XXI/106/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2

Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej gminy.

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 230-2017Wójta Gminy Świerczów z dnia 19 stycznia 2017 r..doc
Wzory ofert, umów oraz rozliczenia zadania.

Wójt Gmin
Andrzej Gosławski


Informacja Wójta Gminy Świerczów

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, 395) oraz uchwały nr XXI/106/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Wójt Gminy Świerczów informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2.nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

3.nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

4. przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie pozostawała  w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo nie była członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie:

1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;

2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Świerczów.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać do dnia 10.02.2017 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, (decyduje data wpływu) na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Wójt Gminy Świerczów

Andrzej Gosławski

DOCFormularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.doc