||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

            Wójt Gminy Świerczów zawiadamia właścicieli nieruchomości, że Rada Gminy w Świerczowie w dniu 30.06.2017 r. podjęła uchwałę Nr XXVII/133/2017 o zmianie uchwały Nr XVIII/79/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty. Zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od 01 sierpnia 2017 r., są następujące:

1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

  • 8,00 zł  od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, dla liczby mieszkańców mniejszej lub równej 5;
  • 5,00 zł  od każdego następnego mieszkańca;

2. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

  • 16,00 zł od jednego mieszkańca;

Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świerczów:19 8890 1024 0016 1176 2003 0017; w kasie Urzędu lub u inkasentów.

Przypominamy:

Nowe deklaracje należy składać w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a także zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (urodzenie się dziecka, zgon, zmiana adresu zamieszkania), zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.