||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. PRZETARGU PN. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW

Świerczów, dnia 23.12.2016 r.

RIM.271.5.2016MH


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


         Na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów ” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych

„EKOWOD” Spółka z o.o.

ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów
 

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 95%” i kryterium „emisja spalin 5%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SIWZ, odpowiednio kryterium cena 95 pkt i kryterium emisja spalin 5 pkt. Suma 100 pkt.

Cena: 232 943,04 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy  zł 04/100) – najkorzystniejsza oferta

 Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 2

REMONDIS Opole Sp. z o.o

Al. Przyjaźni 9

45 – 573 Opole

Kryterium cena - otrzymana ilość punktów 79,58, Kryterium emisja spalin - otrzymana ilość punktów 5. Suma: 84,58 pkt

   Andrzej Gosławski

Wójt Gminy Świerczów