||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zestawianie ofert dot. przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...- Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP

RIM.271.5. 2016 MH                                                                                                                                Świerczów, dnia 20.12.2016 r.

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

dot. zamówienia publicznego  p.n. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  na  których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów  ”

 

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę w wysokości 197 303,15 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzy zł  0/15).
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr oferty

Firma i adres

Wykonawcy

Cena oferty

(zł. brutto)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności zawarte   w ofertach

1

2

3

4

5

6

1

 Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka
z o.o.ul. Mariańska 2,
46-100 Namysłów

232 943,04

31.12.2017 r.

 

-

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

2

REMONDIS Opole
Sp. z o.o
Al. Przyjaźni 9
45 – 573 Opole

278 078,44

31.12.2017 r.

 

-

Zgodnie z warunkami zawartymi  w SIWZ

 

Wójt Gmin
Andrzej Gosławski